Alg. voorwaarden


Algemene voorwaarden Kook Lekker Zelf

 

Artikel 1 - Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Aanbieder, hierna te noemen: “Aanbieder”, en een Opdrachtgever waarop Aanbieder deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 In deze voorwaarden wordt verstaan onder Aanbieder: Kook Lekker Zelf, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51592495.

1.3 Onder Opdrachtgever wordt verstaan: degene die de opdracht heeft verstrekt tot het organiseren van een evenement of in wiens naam Aanbieder een evenement organiseert of reservering pleegt. Totdat een overeenkomst tot stand is gekomen wordt de Opdrachtgever ook aanvrager genoemd.

1.4 Onder leverancier wordt verstaan: degene die in de uitoefening van zijn bedrijf, goederen en/of diensten aanbiedt voor een door Aanbieder te organiseren evenement, dan wel ten behoeve van de algemene dienstverlening van of voor Aanbieder.

 

Artikel 2 - Werkingssfeer

2.1 De Opdrachtgever c.q. leverancier aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met Aanbieder of het deelnemen aan een activiteit van Aanbieder.

2.2 Bij strijdigheid van deze voorwaarden met algemene voorwaarden van de Opdrachtgever of leverancier prevaleren eerstgenoemde tenzij Aanbieder en de Opdrachtgever / leverancier anders schriftelijk overeenkomen.

2.3 Aanbieder is alleen gebonden aan de overeenkomst en/of wijzigingen daarvan en/of aanvullingen daarop, als ze die schriftelijk heeft geaccepteerd.

 

Artikel 3 - Totstandkoming en inhoud overeenkomst

3.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever c.q. leverancier mondeling (c.q. telefonisch) of schriftelijk (c.q. per email) een aanbod van Aanbieder aanvaardt. De Opdrachtgever c.q. leverancier ontvangt van Aanbieder een schriftelijke bevestiging van de overeenkomst.

3.2 Indien Aanbieder in overleg, bij gebleken belangstelling, al met de uitvoering / aanpassingen van een offerte is begonnen zonder dat een schriftelijke overeenkomst tot uitvoering tot stand komt, is de aanvrager alle kosten ter voorbereiding verschuldigd. Hiermee worden o.a. de onderzoekskosten bedoeld ter verkrijging van meer informatie dan staat omschreven in de eerste vrijblijvende offerte, kosten van locatiebezichtigingen en gesprekken op locatie bij de aanvrager c.q. Aanbieder.

3.3 Wie (namens een rechtspersoon, Opdrachtgever of leverancier) een overeenkomst aangaat is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit die overeenkomst voortvloeien.

 

Artikel 4 - Betaling

4.1 Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Aanbieder aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

4.2 Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

4.3 Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Aanbieder echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

Artikel 5 - Prijs

5.1 Op verzoek van de Opdrachtgever brengt Aanbieder offerte uit voor een in overleg overeengekomen arrangement of reservering. Aanbieder is vrij om tijdelijke arrangementen tegen een speciaal tarief aan te bieden.

5.2 Aanbieder behoudt zich het recht voor om prijswijzigingen, die plaatsvinden tussen de opdrachtbevestiging en de uitvoering ervan, aan de Opdrachtgever door te berekenen. Aanbieder is verplicht deze prijswijziging zo spoedig mogelijk aan de Opdrachtgever mede te delen en te verklaren. Jaarlijks vindt er een prijscorrectie van de vaste tarieven van Aanbieder plaats.

 

 Artikel 6 - Opdrachtwijzigingen

Wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst, door of namens de Opdrachtgever, die leiden tot kosten die niet in de opdrachtbevestiging zijn opgenomen, worden aan de Opdrachtgever op basis van nacalculatie in rekening gebracht. Bedoelde wijzigingen, o.a. extra deelnemers aan het evenement, dienen uiterlijk 2 dagen voor aanvang van het evenement en schriftelijk aan Aanbieder te worden kenbaar gemaakt en door Aanbieder te worden geaccepteerd; alleen dan ligt het risico van de tenuitvoerlegging in deze bij Aanbieder.

 

Artikel 7 - Aansprakelijkheid

7.1 Indien Aanbieder aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

7.2 Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Aanbieder is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

7.3 Indien Aanbieder aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Aanbieder beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

7.4 De aansprakelijkheid van Aanbieder is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

7.5 Aanbieder is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

7.6 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Aanbieder aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Aanbieder toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Aanbieder is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7.7 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Aanbieder of zijn leidinggevende ondergeschikten.

 

Artikel 8 - Annulering van de overeenkomst

Indien de Opdrachtgever een geplaatste order annuleert, is dat kosteloos tot twee weken voor aanvang van het evenement. Bij annulering tussen 14 en 2 dagen voor aanvang van het evenement zijn de kosten 50% van de prijs per persoon van het evenement. Bij annulering vanaf 48 uur voor aanvang van het evenement zijn de kosten 100% van de prijs per persoon van het evenement. Dit geldt zowel voor het annuleren van het gehele evenement als voor het annuleren van individuele personen.

 

Artikel 9 - Beëindiging van de overeenkomst

9.1 Aanbieder heeft te allen tijde het recht een overeenkomst, al dan niet al afgesloten, te weigeren en/of te beëindigen, in geval de opdracht in strijd is met enige wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepaling. Aanbieder heeft tevens het recht een overeenkomst te beëindigen, indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming beschadigen kan.

9.2 Indien de veiligheid van gasten, personeel en/of gecontracteerde onvoldoende wordt gewaarborgd of bij oneigenlijk gebruik van ter beschikking gestelde materialen, is Aanbieder gerechtigd naar eigen inzicht af te wijken van de al gesloten overeenkomst, dan wel deze op kosten van de in gebreke blijvende partij geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

 

Artikel 10 - Vrijwaring

De Opdrachtgever vrijwaart Aanbieder voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Aanbieder toerekenbaar is. Indien Aanbieder uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Aanbieder zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Aanbieder, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Aanbieder en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

 

Artikel 11 - Intellectuele eigendom

Aanbieder behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Aanbieder heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.